Vyhraj dudli šatku – podmienky súťaže

Vyhraj dudli šatku – podmienky súťaže
24. septembra 2018 dudli
V Dojčenie

Zapojte sa do našej súťaže na instagrame a vyhrajte šatku na dojčenie.

Podmienky súťaže

Názov súťaže: VYHRAJ dudli šatku
Miesto konania súťaže: https://www.instagram.com/dudli.sk/

Súťaž organizuje:

Ing. Linda Mikesková, PhD. – dobré služby
Prostredná 20
90021 Svätý Jur

IČO: 50 641 298
DIČ: 10 44 85 47 67

Nie sme platcami DPH

Zapísaný v ŽR Okresného úradu Pezinok. Č. živnostenského registra: 130-25012.

ďalej len vyhlasovateľ.

1. Predmet súťaže

Predmetom súťaže je hlasovanie v súťaži na instagrame nasledovne:

SÚŤAZ 🙂 o jemnú dudli šatku. Môže byť Tvoja už v stredu večer:

1️⃣ LAJKUJ túto fotku
2️⃣ TAGUJ v kometári dve kamošky
3️⃣ SLEDUJ @dudli.sk na instagrame
Súťaž končí v stredu 26.9.2018 o 21:00, keby vyžrebujeme výhercu/výherkyňu.

2. Lehota súťaže

Súťaž trvá odo dňa 23.09.2018 od 15 hod. do dňa 25.09.2018 do 21:00 hod.. Najneskôr do dňa25.09.2018 vrátane je možné sa zapojiť do súťaže v súlade s podmienkami určenými v štatúte.

3. Podmienky účasti v súťaži

1. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku a spĺňa všetky podmienky stanovené v tomto štatúte (ďalej aj ako „súťažiaci“).

2. Súťažiaci sa zapojí do súťaže a je zaradený do žrebovania o cenu v prípade, ak v lehote v zmysle Článku 2. štatútu splní podmienky podľa článku 1.

3. Súťažiaci má nárok iba na jednu cenu v rámci súťaže, podľa vlastného výberu – akúkoľvek šatku z eshopu www.dudli.sk. Celkovo sa v súťaži žrebuje jeden výherca.

4. Každý súťažiaci zapojením do súťaže súhlasí a vyhlasuje, že spoločnosť Instagram voči nemu nemá žiadne záväzky. Ďalej vyhlasujeme, že propagačná akcia nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani realizovaná spoločnosťou Instagram a nie je s ňou nijako spojená.

4. Výhra v súťaži

1. Splnením podmienok súťaže je možné vyhrať nasledovnú cenu: akúkoľvek jednu šatku z eshopu www.dudli.sk, podľa vlastného výberu

5. V zmysle ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení peňažná i nepeňažná výhra v hodnote nad 350,00 EUR (slovom: tristopäťdesiat eur) podlieha dani z príjmov a je predmetom odvodu na verejné zdravotné poistenie v zmysle zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v platnom znení. Zákon o dani z príjmov určuje, ktoré výhry a ceny sú úplne oslobodené od dane (napr. prijaté výhry do 350 eur), ktoré sú čiastočne oslobodené od dane (napr. ak výhra presiahne sumu 350 eur, do základu dane sa zahrnie jej hodnota nad 350 eur), ako aj spôsob zdaňovania a kto zodpovedá za zdanenie – či výherca alebo vyhlasovateľ súťaže.

5. Žrebovanie a ocenenie

1. Žrebovanie súťažiaceho, kt splnil všetky podmienky účasti na súťaži v zmysle štatútu a 1 z nich vyhrá cenu (ďalej aj ako „výhercovia“) v zmysle Článku 2. štatútu, t. j. do dňa 26.09.2018

2. Vyžrebovaný výhercovia budú uverejnený v príspevku na našej instagram stránke. Odovzdanie cien sa uskutoční kuriérom alebo osobne v čase dohodnutom medzi vyhlasovateľom súťaže a výhercom.

6. V prípade, ak výherca nebude súhlasiť s odovzdaním ceny alebo cenu odmietne alebo výherca nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle tohto štatútu, výhra bude ponúknutá náhradníkovi vyžrebovanému vo vzťahu k tejto cene. Ak ani vyžrebovaný náhradník nebude súhlasiť s odovzdaním ceny alebo cenu odmietne alebo náhradník nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle tohto štatútu, cena prepadne v prospech vyhlasovateľa súťaže.

7. Na výhru nemá súťažiaci právny nárok a nie je možné vymáhať ju súdnou cestou.

6. Ochrana osobných údajov

1. Každý súťažiaci poskytne svoje osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na to, aby ho bolo možné jednoznačne identifikovať a následne v prípade výhry kontaktovať. Ak súťažiaci bude vyžrebovaný ako výherca a získa cenu, môže udeliť vyhlasovateľovi súťaže výslovný písomný súhlas, na základe ktorého bude vyhlasovateľ súťaže následne oprávnený spracúvať osobné údaje výhercu, najmä vyhotoviť a zverejniť podobizne, brazové snímky výhercu a zverejniť meno a priezvisko výhercu primeraným spôsobom v masovokomunikačných prostriedkoch, v súvislosti s výhrou v súťaži.  Neudelenie súhlasu podľa tohto bodu nie je podmienkou účasti na súťaži ani na odovzdanie ceny.

2. Ustanovenia tohto Článku týkajúce sa výhercu sa primerane vzťahujú aj na náhradníka.

7. Záverečné ustanovenia

1. Účasťou na súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s týmto štatútom. Ak osoba nesúhlasí s ktoroukoľvek podmienkou alebo bodom v tomto štatúte, nesmie sa súťaže zúčastniť.

2. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť štatút alebo aj odvolať súťaž, a to najmä v prípade, ak by mu hrozila škoda. Zmenu štatútu alebo odvolanie súťaže zverejní vyhlasovateľ na svojej webovej stránke alebo na facebookovej stránke vyhlasovateľa súťaže.

3. V prípade akýchkoľvek nejasností týkajúcich sa podmienok súťaže alebo ustanovení štatútu si vyhlasovateľ súťaže vyhradzuje právo vysvetliť tieto nejasnosti a príp. zmeniť štatút v zmysle bodu i) tohto Článku štatútu.

4. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vzniknú výhercom alebo náhradníkom v súvislosti s prijatou cenou.

5. Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že súťaž nie je nijako sponzorovaná, odobrená ani riadená Facebookom a nie je s ňou nijako spojená.

Svätý Jur 23.9.2018

Komentáre (0)

Zanechajte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

Najlepšie ponuky priamo k vám